انجمن های تخصصی علوم رایانه و هنرهای دیجیتال
فضانوردان باستان - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی علوم رایانه و هنرهای دیجیتال (https://www.forum.cgaria.com)
+-- انجمن: موارد دیگر (https://www.forum.cgaria.com/forum-58.html)
+--- انجمن: سرگرمی (https://www.forum.cgaria.com/forum-75.html)
+--- موضوع: فضانوردان باستان (/thread-992.html)فضانوردان باستان - Mohsen Omidvar - 10-04-2016

[تصویر:  220px-Antropomorfi_chiamati_%22Astronaut..._Nadro.jpg]
فضانوردان باستانی یک *شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید* است که بر طبق آن در دوران‌های گذشته موجودات فرازمینی هوشمند (فضانوردان باستانی یا *شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید*) از *شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید* دیدن کرده‌اند و نتیجه این تماس در*شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید*، *شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید* و یا *شما قادر به دیدن لینک ها نیستید ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید* نقش داشته یا آن‌ها را به وجود آورده است. یک نظریه این دیدگاه این است که خدایان بیشتر ادیان و نه همه ادیان در واقع موجودات فرازمینی هستند و فناوری‌های پیشرفته آنها باعث شده مردمان بدوی برای آنها جایگاه الهی درنظر بگیرند. فضانوردﺍن باستانی ﺍصطلاحا به موجودﺍت فرﺍزمینی هوشمند ﺍطلاق می‌شود که در گذشته‌های بسیار دور ﺍز کره زمین دیدﺍر کرده ﺍند و در مدت حضور خود در زمین با ﺍجدﺍد ﺍبتدﺍیی ما برخورد دﺍشته ﺍند و نتیجه ﺍین تماس در فرهنگ، فناوری و یا دین نقش دﺍشته یا ﺁن‌ها رﺍ به وجود ﺁورده ﺍست و بنا به نظر برخی ﺍز طرفدﺍرﺍن ﺍین نظریه ﺍین بیگانگان، گونه ﺍنسان هوشمند هوموساپینس رﺍ با تغییرﺍتی که بر روی گونه هوموﺍرکتوس ﺍیجاد کردند به وجود ﺁوردند. بنابر ﺍین نظریه، ﺍین موجودﺍت بیگانه در ﺍدوﺍر گذشته حضور پررنگی در ﺍقصی نقاط کره زمین دﺍشته ﺍند و پایه گذﺍر تمدن‌های بزرگ دورﺍن باستان بوده ﺍند. ﺍلبته ﺍین نظریه هنوز ﺍز طرف مقامات دﺍنشگاهی مورد تأیید قرﺍر نگرفته ﺍست و همچنان بحث بر سر درستی یا نادرستی ﺁن ﺍدﺍمه دﺍرد. هر ساله در ﺍروپا و ﺁمریکا سمینارهای زیادی در ﺍین مورد بر پا می‌شود و چندین کتاب جدید در تأیید ﺍین نظریه چاپ می‌شود ولی مقامات رسمی دولتی و دﺍنشگاهی همچنان بر موضع مخالف خود پافشاری می‌کنند. ﺍلبته پذیرش ﺍین نظریه بهای گزﺍفی خوﺍ‌هد دﺍشت و ﺍگر روزی باﻻخره ﺍین نظریه به تأیید نهایی برسد و به عنوﺍن یک ﺍصل مورد قبول مقامات رسمی قرﺍر گیرد، تاریخ و فرهنگ جامعهٔ بشری دستخوش تغییرﺍت ﺍساسی می‌شود و باید کتاب‌های تاریخ، باستان شناسی، ﺍنسان شناسی و … همه باز نویسی شوند، بسیاری ﺍز معماهای حل نشده حل می‌شوند و بسیاری معماهای جدید به وجود می ﺁید. چه بسا هرج و مرج و رعب و وحشت در جامعه به وجود ﺁید و حتی ممکن ﺍست دنیا گرفتار جنگ‌هایی خانمان سوز شود؛ ولی به هر حال تاریخ نشان دﺍده ﺍست که هیچ چیز در برﺍبر علم نمی توﺍند مقاومت کند و حقیقت هرچه باشد باﻻخره خود رﺍ نشان خوﺍ‌هد دﺍد.
منبع : ویکیپدیا